معرفی

مشخصات فردی

حسن قاسمعلی پور

نام - نام خانوادگی : حسن   قاسمعلی پور

پست الکترونیکی : h_ghasemali@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مدیریت ورزشی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سوابق اجرایی

مدیر ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سرپرست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از 1393 تا 1394

معاون دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از سال 1390 تا 1393

مدیر گروه بیو مکانیک ورزشی  90 – 89      

رئیس انجمن شطرنج دانشگاه آزاد اسلامی 93

مدیر گروه تربیت بدنی 89 – 87          

مدیر مرکز علم و ورزش 87 – 83

مدیر تربیت بدنی دانشگاه شاهد 74 – 71

سرپرست کاروان ورزشی دانشگاه شاهد در اولین المپیاد وزارت علوم

مربی تیم شنا و شطرنج دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مربی تیم شطرنج منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس شورای فرهنگی و پژوهشی دانشکده تربیت بدنی واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : تربیت بدنی

محل خدمت : دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

حسن قاسمعلی پور
حسن قاسمعلی پور

محل خدمت :
    دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي
مرتبه علمی :
    مربی
^